• P.O. Box 50408 - 00100 Nairobi - Kenya
  • Tel:+ 0721-360 365
  • Email; info@kuriafoundation.or.ke
  • Thika Road, Kahawa Wendani (Opp Kahawa Barracks)